O vode

Úprava pitnej vody

Ak kvalita surovej vody nezodpovedá kritériám pre pitnú vodu, musí sa upravovať a následne dezinfikovať. Úprava pitnej vody zahrňuje najmä tieto hygienicky významné procesy:a.) Mechanické čistenie – znížením rýchlosti prúdenia vody v usadzovacích nádržiach. Tento proces nemá podstatný vplyv na zníženie mikrobiologického...

Ukazovatele kvality vody

Kvalita pitnej vody odráža jej pôvod ale aj jej úroveň starostlivosti počas jej cesty "ku kohútiku". Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru 82 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Ukazovatele kvality pitnej vody sú definované nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z.,...